Disclaimer

disclaimer2
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-sites de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

Roelino Prod. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-sites. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de sites van Roelino Prod. leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Roelino Prod. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Roelino Prod. niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze sites of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roelino Prod.
Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het bedrijfsconcept, de toegankelijkheidsstructuur, de software, print outs daarvan, de procedure van Roelino Prod., waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berust bij Roelino Prod.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in ‘s Hertogenbosch (Nederland) is bevoegd.